Tietosuojaseloste

Apuraharekisteri

Rekisterin pitäjä

Turun Opiskelijain tukisäätiö
Y-tunnus 0409271-5

Yhteystiedot

Eskelinkatu 4
20100 Turku
erja.vihervaara@turku.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Toimitusjohtaja Erja Vihervaara
puh. 050-5647437
erja.vihervaara@turku.fi

Rekisterin nimi

Apuraharekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Turun Opiskelijain tukisäätiö jakaa vuosittain apurahoja Turussa opintotukeen oikeuttavissa aikuisten oppilaitoksissa opiskeleville päätoimisille opiskelijoille.

Henkilötietoja kerätään apurahojen käsittelemistä sekä varojen jakamista varten. Kerättyjä tietoja käytetään rekisterinpitäjän sisäiseen raportointiin.

Rekisterin tietosisältö

Apurahanhakijoista kerätään seuraavia tietoja:

  • hakijaa koskevat tiedot (nimi, syntymäaika, yhteystiedot, tiedot opinnoista ja suoritetuista tutkinnoista, aiemmat Turun opiskelijain tukisäätiöltä saadut apurahat)
  • tietoja apurahan maksamista varten (henkilötunnus, tilinumero)

Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisina tietolähteinä ovat apurahanhakijoiden antamat tiedot, jotka toimitetaan rekisterinpitäjälle apurahahallinnon sähköisen tietojärjestelmän välityksellä.

Rekisteritietojen säännönmukainen luovutus

Apurahasaajien nimet ovat julkista tietoa.
Tietoja apurahan saamisesta ei toimiteta viranomaisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä on ottanut 1.3.2019 alkaen käyttöönsä apurahahallinnon sähköisen tietojärjestelmän. Arkistointiaika sähköisessä järjestelmässä on enintään 10 vuotta. Ennen sähköiseen järjestelmään siirtymistä apurahanhakijoiden rekisterinpitäjälle toimitetut paperiset asiakirjat arkistoidaan asianmukaisesti suojattuina 31.12.2023 asti.

Apurahahallinnon sähköisen tietojärjestelmän käyttöoikeudet ovat vain rekisterin pitäjällä sekä säätiön hallituksen puheenjohtajalla.

Rekisteröidyn informointi

Rekisteröityä informoidaan henkilötietolain soveltamisesta tämän hakiessa apurahaa rekisterinpitäjän käytössä olevan apurahahallinnon sähköisen tietojärjestelmän välityksellä.

Tarkastusoikeus

Apurahanhakijalla on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Apurahanhakija voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyyntönsä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Tiedon korjaaminen

Apurahanhakija voi pyytää tiedon korjaamista. Rekisterinpitäjä korjaa virheelliset tiedot tai täydentää puutteelliset tiedot. Apurahanhakija voi esittää tiedon korjaamista koskevan pyynnön rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä käsittelee pyynnön viipymättä.

Rekisteritietojen poistaminen ja siirtäminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ja pyytää rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot toimittaakseen ne toiselle rekisterinpitäjälle. Tiedot toimitetaan PDF-muodossa sähköpostitse rekisterissä olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Henkilötietojen käsittelyssä ei käytetä automaattista tiedonkäsittelyä eikä profilointia.